Chính sách


NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

Quy định chi tiết Luật BHYT đối với quân đội, công an, người làm công tác cơ yếu

Miễn phí 14/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


CÔNG VĂN SỐ 489/BHXH-BT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THU BHXH, BHYT, BHTN; GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH

Miễn phí 14/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


QUYẾT ĐỊNH SỐ 166/QĐ-BHXH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN

Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Miễn phí 14/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoànTHÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 THÔNG TƯ SỐ 195/2015/TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 130/2016/TT-BTC NGÀY 12/8/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều thông tư về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng

Miễn phí 13/10/2019 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Tiêu thụ đặc biệtQUYẾT ĐỊNH SỐ 595/QĐ-BHXH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Miễn phí 10/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


QUYẾT ĐỊNH SỐ 868/QĐ-BHXH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Sửa đổi Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Miễn phí 10/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 35/2018/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Miễn phí 09/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 56/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Miễn phí 09/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn