Chính sách


CÔNG VĂN SỐ 5219/BHXH-CSYT HƯỚNG DẪN BỔ SUNG CÔNG VĂN SỐ 4996/BHXH-CSYT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KCB BHYT

Hướng dẫn các văn bản liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


QUYẾT ĐỊNH SỐ 1351/QĐ-BHXH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Về mã số ghi trên thẻ BHYT

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ THÂN NHÂN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoànTHÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Về giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh nhân cùng hạng và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BYT BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 46/2016/TT-BYT BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 18/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH DANH MỤC KỸ THUẬT, DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ VIỆC CHI TRẢ CHI PHÍ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BAN NGÀY THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Danh mục kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 40/2015/TT-BYT QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT

Miễn phí 17/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế

Miễn phí 14/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn