Chính sách


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 19 HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005

Miễn phí 19/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 18 CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005

Miễn phí 19/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toánLUẬT SỐ 78/2006/QH11 QUẢN LÝ THUẾ

Luật quản lý thuế

Miễn phí 19/07/2019 Xử lý vi phạm hành chính thuế, kế toán Thủ tục hành chính thuế


LUẬT SỐ 31/2013/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật sửa đổi luật

Miễn phí 18/07/2019 Thuế Giá trị gia tăng


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005

Miễn phí 18/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 16 CHI PHÍ ĐI VAY

Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

Miễn phí 18/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 28 BÁO CÁO BỘ PHẬN

Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005

Miễn phí 18/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

Miễn phí 18/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005

Miễn phí 18/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán