Chính sáchLUẬT SỐ 70/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Luật sửa đổi, bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Miễn phí 06/10/2019 Thuế Tiêu thụ đặc biệt


LUẬT SỐ 27/2008/QH12 THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Miễn phí 06/10/2019 Thuế Tiêu thụ đặc biệt


NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Miễn phí 04/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Miễn phí 04/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN

Miễn phí 04/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2016/NĐ-CP VỀ CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN

Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Miễn phí 04/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn