Chính sách


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 30 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005

Miễn phí 18/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


LUẬT SỐ 32/2013/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn phí 18/07/2019 Thuế Thu nhập doanh nghiệp


NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Nghị định

Miễn phí 18/07/2019 Thuế Giá trị gia tăng


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001

Miễn phí 17/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH

Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005

Miễn phí 17/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

Miễn phí 17/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003

Miễn phí 17/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003

Miễn phí 17/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


LUẬT SỐ 13/2008/QH12 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật thuế giá trị gia tăng

Miễn phí 17/07/2019 Thuế Giá trị gia tăng


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 THUÊ TÀI SẢN

Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

Miễn phí 16/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán