Chính sáchCHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003

Miễn phí 16/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


THÔNG TƯ SỐ 173/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC, SỐ 151/2014/TT-BTC, SỐ 26/2015/TT-BTC)

Thông tư sửa đổi nhiều thông tư

Miễn phí 16/07/2019 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thủ tục hành chính thuế


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001

Miễn phí 16/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán Khấu hao tài sản cố định


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001

Miễn phí 16/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán Khấu hao tài sản cố địnhLUẬT SỐ: 14/2008/QH12 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn phí 16/07/2019 Thuế Thu nhập doanh nghiệp


NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn phí 16/07/2019 Thuế Thu nhập doanh nghiệp