Chính sách


THÔNG TƯ SỐ 32/2017/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Miễn phí 09/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 42/2016/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Miễn phí 09/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Miễn phí 09/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn
LUẬT SỐ 106/2016/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Luật sửa đổi bổ sung luật

Miễn phí 08/10/2019 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Tiêu thụ đặc biệtNGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2019/NĐ-CP ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Miễn phí 07/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn