Chính sách


BỘ LUẬT DÂN SỰ SỐ 91/2015/QH13

Văn bản bổ trợ

Miễn phí 20/07/2019 Văn bản bổ trợ


LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14

Luật quản lý thuế

Miễn phí 20/07/2019 Văn bản bổ trợ


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

Miễn phí 20/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003

Miễn phí 20/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003

Miễn phí 20/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC,ngày 15 tháng 02 năm 2005

Miễn phí 20/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


THÔNG TƯ SỐ 25/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC, SỐ 111/2013/TT-BTC

Thông tư sửa đổi nhiều Thông tư

Miễn phí 20/07/2019 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế Thu nhập cá nhân


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005

Miễn phí 19/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22 TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ

Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005

Miễn phí 19/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán


CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003

Miễn phí 19/07/2019 Chế độ và Chuẩn mực kế toán