Chính sách


NGHỊ QUYẾT SỐ 93/2015/QH13 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Miễn phí 04/10/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ

Nghị định sửa đổi bổ sung điều của luật thuế, sửa đổi bổ sung điều của nghị định

Miễn phí 30/09/2019 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế Thu nhập cá nhân Thuế Tài nguyên


LUẬT SỐ 71/2014/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Luật sửa đổi các luật

Miễn phí 30/09/2019 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế Thu nhập cá nhân Thuế Tiêu thụ đặc biệt Thuế Tài nguyên


LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỐ 01/VBHN-VPQH

Bảo hiểm y tế

Miễn phí 23/09/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoànLUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ 58/2014/QH13

Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Miễn phí 23/09/2019 Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn


NGHỊ ĐỊNH 154/2016/NĐ-CP VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Phí bảo vệ môi trường

Miễn phí 17/09/2019 Phí Bảo vệ môi trường


NGHỊ ĐỊNH 164/2016/NĐ-CP VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Phí bảo vệ môi trường

Miễn phí 17/09/2019 Phí Bảo vệ môi trường