Mẫu biểu


Quy chế bán hàng

Quy chế bán hàng

Miễn phí 11/06/2020 Chứng từ bán hàng


File excel tính thuế nhà thầu

Mẫu biểu khác

Miễn phí 25/04/2020 Mẫu biểu khác


Mẫu giấy ủy quyền làm việc với cơ quan thuế

Giấy ủy quyền làm việc với cơ quan thuế

Miễn phí 24/04/2020 Hồ sơ thuế


Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng

Hồ sơ thuế

Miễn phí 13/04/2020 Hồ sơ thuế


Bảng kiểm kê hàng hóa tài sản bị tổn thất

Hồ sơ thuế

Miễn phí 13/04/2020 Hồ sơ thuếMẫu hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động

Miễn phí 22/03/2020 Quy trình, Quy chế, Nhân sự


Mẫu biểu chương trình khuyến mại theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

Mẫu biểu chương trình khuyến mại

Miễn phí 11/01/2020 Chứng từ hàng tồn kho


Mẫu sổ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Mẫu sổ kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Miễn phí 07/01/2020 Sổ kế toán


Mẫu sổ kế toán theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ kế toán

Miễn phí 06/01/2020 Sổ kế toán