Mẫu biểu


Mẫu số 03 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Mẩu biểu hồ sơ thuế

Miễn phí 26/12/2019 Hồ sơ thuế


Chứng từ tài sản cố định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ tài sản cố định

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ tài sản cố định


Chứng từ tiền tệ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ tiền tệ

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ tiền tệ


Chứng từ hàng tồn kho theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ hàng tồn kho

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ hàng tồn kho


Chứng từ thanh lý hàng tồn kho

Chứng từ thanh lý hàng tồn kho

Miễn phí 22/12/2019 Chứng từ hàng tồn kho


Mẫu biên bản về hóa đơn

Mẫu biên bản về hóa đơn

Miễn phí 21/12/2019 Hồ sơ thuế


Chứng từ bán hàng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ bán hàng

Miễn phí 20/12/2019 Chứng từ bán hàng


Chứng từ tài sản cố định theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Chứng từ tài sản cố định

Miễn phí 20/12/2019 Chứng từ tài sản cố định


Chứng từ lao động tiền lương theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Lao động tiền lương

Miễn phí 20/12/2019 Chứng từ tiền lương, thưởng...


Chứng từ bán hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Chứng từ bán hàng

Miễn phí 19/12/2019 Chứng từ bán hàng