Mẫu biểu


Chứng từ tiền tệ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Chứng từ tiền tệ

Miễn phí 19/12/2019 Chứng từ tiền tệ


Chứng từ lao động tiền lương theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Chứng từ tiền lương

Miễn phí 18/12/2019 Chứng từ tiền lương, thưởng...


Chứng từ hàng tồn kho theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Chứng từ hàng tồn kho

Miễn phí 18/12/2019 Chứng từ hàng tồn kho


Tổng hợp chứng từ tăng giảm tài sản cố định

Chứng từ kế toán

Miễn phí 04/09/2019 Chứng từ tài sản cố định


Bộ chứng từ về chi phúc lợi: đi du lịch, tham quan, nghỉ mát

Chứng từ kế toán

Miễn phí 04/09/2019 Chứng từ tiền lương, thưởng...


Chứng từ đi công tác

Chứng từ kế toán

Miễn phí 04/09/2019 Chứng từ tiền lương, thưởng...


Bộ chứng từ tiền lương, tiền thưởng

Chứng từ tiền lương

Miễn phí 03/09/2019 Chứng từ tiền lương, thưởng...


Chứng từ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Chứng từ kế toán

Miễn phí 28/08/2019 Chứng từ tiền lương, thưởng...


Chứng từ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Chứng từ kế toán

Miễn phí 27/08/2019 Chứng từ tiền lương, thưởng...


MẪU BIỂU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2011/TT-BVN

Mẫu biểu 2 (tài liệu)

Miễn phí 30/06/2019