Tài liệu


Bài giảng: Quản lý lương và các khoản trích theo lương

Bài giảng: Quản lý lương và các khoản trích theo lương

Trả phí 18/05/2019 Bài giảng


Bài giảng: Quản lý kho

Bài giảng: Quản lý kho

Trả phí 09/05/2019 Bài giảng


Bài giảng: Các hàm excel kế toán hay dùng

Bài giảng: Các hàm excel kế toán hay dùng

Trả phí 07/05/2019 Bài giảng


Bài giảng: Đặt tên vùng dữ liệu và Data Validation

Bài giảng: Đặt tên vùng dữ liệu và Data Validation

Trả phí 05/05/2019 Bài giảng


Bài giảng: Khái quát về việc sử dụng hàm trong Excel

Bài giảng: Khái quát về việc sử dụng hàm trong Excel

Trả phí 01/05/2019


Bài giảng: Lọc và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Bài giảng chuyên đề:Lọc và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Trả phí 27/04/2019 Bài giảng


Bài giảng: Thiết kế mẫu biểu với excel

Bài giảng: Thiết kế mẫu biểu với excel

Trả phí 21/04/2019 Bài giảng


Tìm kiếm và thay thế trong Excel

Tìm kiếm và thay thê trong excel

Trả phí 16/04/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel


Bài giảng: Tổng quan về Excel

Bài giảng chuyên đề: Tổng quan về Excel

Trả phí 10/04/2019 Bài giảng


Nhập liệu nhanh và chuẩn với tính năng List của Data Validation

Data Validation

Trả phí 26/09/2019 Chuyên đề 4: Đặt tên vùng dữ liệu và Data Validation