Tài liệu


Copy dữ liệu có chứa công thức trong Excel

Các hàm Excel kế toán hay dùng

Trả phí 08/08/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng


Kết hợp Filter với Subtotal

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Trả phí 07/08/2019 Chuyên đề 3: Lọc và sắp xếp dữ liệu


Sắp xếp dữ liệu trong Excel

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Trả phí 07/08/2019 Chuyên đề 3: Lọc và sắp xếp dữ liệu


Lọc dữ liệu kiểu: Số, Ngày tháng, Ký tự

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Trả phí 04/08/2019 Chuyên đề 3: Lọc và sắp xếp dữ liệu


Tạo lọc, bỏ lọc Filter và Những điểm cần lưu ý

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Trả phí 04/08/2019 Chuyên đề 3: Lọc và sắp xếp dữ liệu


Tổng hợp tài liệu đặt tên vùng dữ liệu và Data Validation trong Excel

Đặt tên vùng dữ liệu và Data Validation trong Excel

Miễn phí 08/07/2019 Chuyên đề 4: Đặt tên vùng dữ liệu và Data Validation


Tổng hợp tài liệu lọc và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Tổng hợp tài liệu lọc và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Miễn phí 08/07/2019 Chuyên đề 3: Lọc và sắp xếp dữ liệu


Tổng hợp tài liệu về thiết kế mẫu biểu với Excel

Tổng hợp tài liệu về thiết kế mẫu biểu với Excel

Miễn phí 02/07/2019 Chuyên đề 2: Thiết kế mẫu biểu với excel


Hồ sơ thực hành doanh nghiệp thương mại

Hồ sơ thực hành doanh nghiệp thương mại

Miễn phí 02/07/2019


Tổng hợp tài liệu tổng quan về Excel

Tổng hợp tài liệu tổng quan về Excel

Miễn phí 02/06/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel