Tài liệu


Tạo mới, lưu, đóng, mở, copy, xóa, đổi tên file excel

Tạo mới, lưu, đóng, mở, copy và xóa file excel

Trả phí 27/06/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel


Cài đặt ngăn cách hàng nghìn, hàng thập phân, định dạng ngày tháng năm

Cài đặt ngăn cách hàng nghìn, hàng thập phân, định dạng ngày tháng năm

Trả phí 26/06/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel