Tài liệu


Cố định tiêu đề hàng cột với Freeze Panes

Thiết kế mẫu biểu với excel

Trả phí 03/08/2019 Chuyên đề 2: Thiết kế mẫu biểu với excel


Hợp ô, ngắt dòng và kẻ khung viền mẫu biểu

Thiết kế mẫu biểu với Excel

Trả phí 03/08/2019 Chuyên đề 2: Thiết kế mẫu biểu với excel


Định dạng font, cỡ, màu, vị trí dữ liệu, kiểu dữ liệu

Thiết kế mẫu biểu với Excel

Trả phí 02/08/2019 Chuyên đề 2: Thiết kế mẫu biểu với excel


Thành phần của 1 mẫu biểu

Thiết kế mẫu biểu với Excel

Trả phí 02/08/2019 Chuyên đề 2: Thiết kế mẫu biểu với excel


Các kiểu dữ liệu trong Excel kế toán thường sử dụng

Tổng quan về Excel

Trả phí 02/08/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel


Giao diện Excel

Tổng quan về Excel

Trả phí 01/08/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel


Thao tác với cột, hàng trong Excel

Tổng quan về Excel

Trả phí 30/07/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel


Thao tác với sheet trong Excel

Tổng quan về Excel

Trả phí 29/07/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel


Cách lấy biểu tượng trên thanh công cụ Customize Quick Access Toolbar

Tổng quan về Excel

Trả phí 28/07/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel


Tạo mới, lưu, đóng, mở, copy, xóa, đổi tên file excel

Tạo mới, lưu, đóng, mở, copy và xóa file excel

Trả phí 27/06/2019 Chuyên đề 1: Tổng quan về Excel