Tài liệu


Mẫu sổ quản lý tiền mặt, tiền gửi, công nợ, tạm ứng có công thức

Mẫu sổ quản lý tiền mặt, tiền gửi, công nợ, tạm ứng có công thức

Trả phí 02/06/2019 Chuyên đề 6: Quản lý tiền mặt, tiền gửi, công nợ, tạm ứng


Hướng dẫn sử dụng excel quản lý: Hợp đồng lao động; Chấm công; Tính lương, Bảo hiểm, Thuế TNCN

Hướng dẫn quản lý tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN trên excel

Trả phí 02/06/2019 Chuyên đề 8: Lập bảng chấm công, Tính lương, Bảo hiểm và thuế TNCN


Mẫu sổ quản lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định có công thức

Mẫu sổ quản lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định có công thức

Trả phí 30/05/2019 Chuyên đề 10: Quản lý công cụ, dụng cụ, TSCĐ


Hướng dẫn sử dụng hàm Sumif và Sumifs

Hướng dẫn sử dụng hàm Sumif và Sumifs

Trả phí 30/05/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng


Hướng dẫn sử dụng hàm Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs

Hướng dẫn sử dụng hàm Count, Counta, Countif, Countifs

Trả phí 26/05/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng


Hướng dẫn sử dụng các hàm Excel kế toán thường dùng

Hướng dẫn các hàm Excel kế toán hay sử dụng

Miễn phí 23/05/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng


Hướng dẫn sử dụng hàm Sum

Hướng dẫn sử dụng hàm Sum

Trả phí 22/05/2019 Chuyên đề 5: Các hàm Excel kế toán hay dùng


Hướng dẫn sử dụng hàm If

Hướng dẫn sử dụng hàm IF

Trả phí 22/05/2019 Chuyên đề 6: Quản lý tiền mặt, tiền gửi, công nợ, tạm ứng


Mẫu sổ kho excel có công thức

Mẫu sổ kho excel có công thức

Trả phí 22/05/2019 Chuyên đề 9: Quản lý kho


Tổng hợp tài liệu về quản lý kho

Tổng hợp tài liệu về quản lý kho

Miễn phí 22/05/2019 Chuyên đề 9: Quản lý kho